Podstawy kryptografii: popularne algorytmy

Tworzenie algorytmów kryptograficznych - poza wielką satysfakcją - sprawia jednak wiele trudności. Poniżej znajduje się kilka funkcji kryptograficznych, które napisałem, aby umożliwić zaszyfrowanie dowolnej wiadomości. Funkcje te stworzyłem jeszcze podczas studiów, ale nie straciły one na aktualności i są dobrym materiałem do prac nad własnymi rozwiązaniami.

Tryb blokowy CBC

CBC (Cipher Block Chaining), tryb szyfrowania wiadomości za pomocą szyfru blokowego, w którym przed zaszyfrowaniem każdy z bloków wiadomości jest przekształcany funkcją XOR z szyfrogramem, uzyskanym z szyfrowania poprzedniego bloku wiadomości. Pierwszy blok wiadomości jest szyfrowany za pomocą wylosowanego ciągu bitów (wektor inicjujący), dołączanego do wiadomości.

Poniższy algorytm napisany w języku Pascal, demonstruje działanie trybu blokowego CBC przy użycia dodatkowego autorskiego algorytmu PseudoDES opisanego w dalszej części tego artykułu.

function cbc(sTekst: string; sKlucz: string; byDlugoscBloku: byte; bOdszyfruj: boolean): string;

var
  iX, iY, iZ: integer;
  sA, sB, sC, sD, sWektorInicjujacy: string;

begin
  case bOdszyfruj of
  true:

  // odszyfrowanie wiadomosci
  begin
    // wygenerowanie wektora inicjujacego (do szyfrowania wykorzystujemy
    // przykladowy algorytm pseudoDES)
    sWektorInicjujacy:= pseudoDES(Copy(sTekst, Length(sTekst)-byDlugoscBloku+1, byDlugoscBloku+1), sKlucz);

    iX:= 0;
    sA:= '';
    sC:= '';
    sB:= '';
    repeat
      inc(iX, byDlugoscBloku);
      for iY:= iX-byDlugoscBloku+1 to iX do
      if iY <= Length(sTekst)-byDlugoscBloku then
        sC:= sC + sTekst[iY];
      sC:= pseudoDES(sC, sKlucz);

      iZ:= 0;
      repeat
        inc(iZ, 1);
        sA:= sA + char(ord(sC[iZ]) xor ord(sWektorInicjujacy[iZ]));
        sD:= sD + sc[iZ];
      until (iZ = length(sc));

      sB:= sB + sA;
      sWektorInicjujacy:= sD;
      sA:= '';
      sC:= '';
      sD:= '';
    until (iX >= Length(sTekst)-byDlugoscBloku);
    result:= sB;
  end;

  // zaszyfrowanie wiadomosci
  false:
  begin
    Randomize;

    // odczyt wektora inicjujacego
    sWektorInicjujacy:= Copy(sTekst, Random(Length(sTekst)-byDlugoscBloku), byDlugoscBloku);

    sA:= sWektorInicjujacy;
    iX:= 0;
    sC:= '';
    sB:= '';
    repeat
      inc(iX, byDlugoscBloku);
      iZ:= 0;
      for iY:= iX-byDlugoscBloku+1 to iX do
        if iY <= Length(sTekst) then
        begin
          inc(iZ, 1);
          sC:= sC + char(ord(sTekst[iY]) xor ord(sA[iZ]));
        end;
      sB:= sB + pseudoDES(sC, sKlucz);
      sA:= sC;
      sC:= '';
    until (iX >= Length(sTekst));
    result:= sB + pseudoDES(sWektorInicjujacy, sKlucz);
  end;
  end;
end;

Tryb blokowy ECB

ECB (Electronic CodeBook), tryb elektronicznej książki kodowej jest to najprostszy tryb kodowania dużej wiadomości za pomocą szyfru blokowego. Wiadomość dzielimy na fragmenty odpowiadające wielkości bloku (M1, M2, M3, ..., Mn) i szyfrujemy każdy blok osobno: Ci = E(Mi). Do zaszyfrowania bloków można użyć dowolnego algorytmu kryptograficznego (np. Pseudo DES lub Vigenere opisanych w dalszej części).

Tryb ECB napisany w języku Pascal.

function ecb(sTekst: string; sKlucz: string; byDlugoscBloku: byte): string;

var
  iX, iY: integer;
  sA, sB: string;

begin
  iX:= 0;
  sA:= '';
  sB:= '';
  repeat
    inc(iX, byDlugoscBloku);
    for iY:= iX-byDlugoscBloku+1 to iX do
      if iY <= Length(sTekst) then
        sA:= sA+sTekst[iY];

    // tutaj nastepuje szyfrowanie bloku przy uzyciu dowolnego
    // algorytmu kryptograficznego (np. pseudoDES)
    sB:= sB + pseudoDES(sA, sKlucz);

    sA:= '';
  until (iX >= Length(sTekst));
  result:= sB;
end;

Tryb ECB napisany w PHP.

/**
 * @param string $text tekst do przetworzenia
 * @param string $key klucz
 * @param int $block ilosc blokow
 * @param bool $crypt szyfruj lub odszyfruj
 *
 * @return string
 */
function ecb($text, $key, $block, $crypt)
{
  $x = 0;
  $a = '';
  $b = '';

  do {
    $x += $block;
    for ($y = $x-$block; $y < $x; $y++) {
      if ($y <= strlen($text)) {
        $a .= $text[$y];
      }
    }

    // tutaj nastepuje szyfrowanie bloku przy uzyciu dowolnego
    // algorytmu kryptograficznego (np. Vigenere)
    $b .= vigenere($a, $key, $crypt);
    $a = null;
  } while ($x < strlen($text));

  return $b;
}

Tryb ECB napisany w C#.

string ecb(string Text, string Key, int Block, bool Crypt)
{
  int x = 0;
  int y = 0;
  string a = string.Empty;
  string b = string.Empty;

  do
  {
    x += Block;
    for (y = x - Block; y < x; y++)
    {
      if (y < Text.Length)
      {
        a += Text[y];
      }
    }

    // tutaj nastepuje szyfrowanie bloku przy uzyciu dowolnego
    // algorytmu kryptograficznego (np. Vigenere)
    b += Vigenere(a, Key, Crypt);
    a = null;
  } while (x < Text.Length);

  return b;
}

Szyfr Cezara

Nazwa szyfru pochodzi od Juliusza Cezara, rzymskiego wodza i polityka. Szyfrował on listy o znaczeniu wojskowym do swoich generałów, używając szyfru przesuwającego z przesunięciem 3. Z tego powodu niekiedy szyfrem Cezara określa się wyłącznie szyfr przesuwający o przesunięciu 3 (symetryczny), zaś termin "szyfr przesuwający" jest zarezerwowany dla przypadku ogólnego.

Poniższy algorytm napisany w języku Pascal umożliwa przesunięcie o dowolną ilość znaków.

function SzyfrujCezarem(bOdszyfruj: boolean; cZnak: char; iPrzesuniecie: integer): char;

var
  sTablicaZnakow: string;
  iX, iY: byte;

begin
  // tablica znakow (w oryginalnej wersji 26 znakow lacinskich)
  sTablicaZnakow:= '!@#$%^&*()-_=+[];,./?\|"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz1234567890 ';

  // w przypadku odszyfrowywania zmieniamy pozycje przesuniecia
  if bOdszyfruj then iPrzesuniecie:= (length(sTablicaZnakow))-iPrzesuniecie;

  iX:= ansipos(cZnak, sTablicaZnakow);
  if iX <> 0 then
  begin
    if iX+iPrzesuniecie > length(sTablicaZnakow) then
    begin
      iY:= length(sTablicaZnakow)-iX;
      iY:= iPrzesuniecie-iY;
      result:= sTablicaZnakow[iY];
    end
    else
      result:= sTablicaZnakow[iX+iPrzesuniecie];
  end
  else
    result:= cZnak;
end;

Prosta funkcja skrótu

Zaprezentowana funkcja skrótu napisana w języku Pascal umożliwia wygenerowanie dowolnej długości ciąg znaków, zbudowany z wcześniej zadeklarowanej tablicy znakowej. Wykonana przeze mnie funkcja skrótu opiera się na porównywaniu wartości kodów ASCII wprowadzonych znaków oraz ich przesuwaniu względem obliczonej pozycji, wykorzystując przy tym zadeklarowaną tablicę znaków, z której ma zostać zbudowany hash. Testy, które przeprowadziłem na moim algorytmie, doprowadziły mnie do kilku wniosków:
// funkcja pomocnicza, ktorej zadaniem jest pobranie znaku z tablicy przesunietego
// o podana ilosc miejsc (szyfr Cezara)
function _obliczPrzesuniecie(sTablica: string; cLitera: char; iPrzesuniecie: integer): char;

var
  iX, iY: integer;

begin
  iX:= AnsiPos(cLitera, sTablica);
  if iX+iPrzesuniecie > Length(sTablica) then
  begin
    iY:= iX+iPrzesuniecie;
    repeat
      iY:= abs(Length(sTablica)-(iY));
    until (iY < Length(sTablica));
    if iY = 0 then
    iY:= Length(sTablica);
    result:= sTablica[iY];
  end
  else
    result:= sTablica[iX+iPrzesuniecie];
end;

function utworzSkrot(sTekst: string): string;

var
  sTablica, sA, sB: string;
  iIlosc, iX, iY: integer;

begin
  // ilosc znakow na wyjsciu funkcji
  iIlosc:= 16;

  // tablica znakow, z ktorych ma zostac wygenerowany skrot
  sTablica:= 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz1234567890';

  if Length(sTekst) <= iIlosc then
  begin
    sA:= sTekst;
    repeat
      sA:= sA + sTablica[Length(sA)];
    until (Length(sA) > iIlosc);
    sTekst:= sA;
  end;

  sA:= sTekst;
  iY:= 1;
  repeat
    sB:= '';
    for iX:= 1 to Length(sA)-1 do
    begin
      if Ord(sA[iX]) > Ord(sA[iX+1]) then
      begin
        iY:= iY+Ord(sA[iX]);
        sB:= sB + _obliczPrzesuniecie(sTablica, _obliczPrzesuniecie(sTablica, sTablica[1], iY), Ord(sA[iX+1]))
      end
      else
      begin
        iY:= iY+Ord(sA[iX+1]);
        sB:= sB + _obliczPrzesuniecie(sTablica, _obliczPrzesuniecie(sTablica, sTablica[1], iY), Ord(sA[iX]));
      end;
    end;
    sA:= sB;
  until (Length(sA) <= iIlosc);
  result:= sA;
end;

Szyfr Vigenere'a

Jeden z pierwszych algorytmów kryptograficznych (symetryczny). Zasada działania opiera się na tablicy, w której każdy z wierszy odpowiada szyfrowi Cezara, przy czym w pierwszym wierszu przesunięcie wynosi 0, w drugim 1 itd. Aby zaszyfrować tekst potrzebne jest słowo kluczowe. Słowo kluczowe jest tajne i mówi, z którego wiersza (lub kolumny) należy w danym momencie skorzystać.

Szyfr Vigenere'a napisany w języku Pascal.

function SzyfrujVigenere(sTekst: string; sKlucz: string; bSzyfruj: boolean): string;

var
  iX, iY, iZ, iI: integer;
  sTablicaZnakow, sWynik, sNowyKlucz: string;

begin
  // tablica znakow (w oryginalnej wersji 26 znakow lacinskich)
  sTablicaZnakow:= '!@#$%^&*()-_=+[];,./?\|"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz1234567890 ';

  // obliczamy znak odwrotny na podstawie
  // oryginalnego wzoru: K2(i) = 26 - K(i) mod 26
  if not bszyfruj then
  begin
    for iI := 1 to length(sKlucz) do
      sNowyKlucz := sNowyKlucz + sTablicaZnakow[(length(sTablicaZnakow) - ansipos(sKlucz[iI], sTablicaZnakow) + 2) mod length(sTablicaZnakow)];
    sKlucz := sNowyKlucz;
  end;

  // jesli klucz jest krotszy od dlugosci tekstu
  // uzupelniamy go o odpowiednia wielokrotnosc
  sNowyKlucz := sKlucz;
  if length(sTekst)>length(sKlucz) then
    for iI := 0 to (length(sTekst) div length(sKlucz)) do
      sNowyKlucz := sNowyKlucz + sKlucz;
  sKlucz := sNowyKlucz;

  for iI := 1 to length(sTekst) do
  begin
    iX := ansipos(sTekst[iI], sTablicaZnakow);
    iY := ansipos(sKlucz[iI], sTablicaZnakow);

    if (iX + iY > length(sTablicaZnakow)) then
    begin
      if iX + iY - length(sTablicaZnakow) - 1 <> 0 then
        sWynik := sWynik + sTablicaZnakow[(iX + iY) - length(sTablicaZnakow) - 1]
      else
        sWynik := sWynik + sTablicaZnakow[length(sTablicaZnakow)];
    end
    else
    sWynik := sWynik + sTablicaZnakow[iX + iY - 1];
  end;

  result := sWynik;
end;

Szyfr Vigenere'a napisany w PHP.

/**
 * @param string $text tekst do zaszyfrowania
 * @param string $key klucz szyfrujacy
 * @param bool $crypt szyfruj lub odszyfruj tekst
 *
 * @return string
 */
function vigenere($text, $key, $crypt)
{
  $availableCharacters = "!@#$%^&*()-_=+[];,./?\|\"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz1234567890 ";

  // obliczamy znak odwrotny na podstawie
  // oryginalnego wzoru: K2(i) = 26 - K(i) mod 26
  if (!$crypt) {
    $newKey = '';
    for ($i = 0; $i < strlen($key); $i++) {
      $newKey .= $availableCharacters[(strlen($availableCharacters) - strpos($availableCharacters, $key[$i]) + 2) % strlen($availableCharacters)];
    }
    $key = $newKey;
  }

  // jesli klucz jest krotszy od dlugosci tekstu
  // uzupelniamy go o odpowiednia wielokrotnosc
  $newKey = $key;
  if (strlen($text) > strlen($key)) {
    for ($i = 0; $i < strlen($text) / strlen($key); $i++) {
      $newKey .= $key;
    }
  }
  $key = $newKey;

  $results = '';
  for ($i = 0; $i < strlen($text); $i++) {
    $x = strpos($availableCharacters, $text[$i]);
    $y = strpos($availableCharacters, $key[$i]);

    if ($x + $y > strlen($availableCharacters)) {
      if ($x + $y - strlen($availableCharacters) != 0) {
        $results .= $availableCharacters[$x + $y - strlen($availableCharacters) - 1];
      } else {
        $results .= $availableCharacters[strlen($availableCharacters)];
      }
    } else {
      $results .= $availableCharacters[$x + $y - 1];
    }
  }

  return $results;
}

Szyfr Vigenere'a napisany w C#.

string Vigenere(string Text, string Key, bool Crypt)
{
  int x;
  int y;
  string NewKey = string.Empty;
  string Results = string.Empty;
  string AvailableCharacters = "!@#$%^&*()-_=+[]:;,./?\\|\"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghijklmnopqrstuwxyz1234567890 ";

  // obliczamy znak odwrotny na podstawie
  // oryginalnego wzoru: K2(i) = 26 - K(i) mod 26
  if (!Crypt)
  {
    for (int i = 0; i < Key.Length; i++)
    {
      NewKey += AvailableCharacters[(AvailableCharacters.Length - AvailableCharacters.IndexOf(Key[i]) + 2) % AvailableCharacters.Length];
    }
    Key = NewKey;
  }

  // jesli klucz jest krotszy od dlugosci tekstu
  // uzupelniamy go o odpowiednia wielokrotnosc
  NewKey = Key;
  if (Text.Length > Key.Length)
  {
    for (int i = 0; i < Text.Length / Key.Length; i++)
    {
      NewKey += Key;
    }
  }
  Key = NewKey;

  for (int i = 0; i < Text.Length; i++)
  {
    x = AvailableCharacters.IndexOf(Text[i]);
    y = AvailableCharacters.IndexOf(Key[i]);
    if (x + y > AvailableCharacters.Length)
    {
      if (x + y - AvailableCharacters.Length != 0)
      {
        Results += AvailableCharacters[x + y - AvailableCharacters.Length - 1];
      }
      else
      {
        Results += AvailableCharacters[AvailableCharacters.Length];
      }
    }
    else
    {
      Results += AvailableCharacters[x + y - 1];
    }
  }

  return Results;
}

Pseudo DES

Prosty algorytm kryptograficzny (symetryczny) napisany w języku Pascal, którego zadaniem jest XOR-owanie dowolnego tekstu z kluczem. Proszę pamiętać, że ciąg znaków uzyskany na wyjściu jest w formacie ASCII. Odszyfrowanie następuję poprzez ponowne zaszyfrowanie tekstu z tym samym kluczem.

function pseudoDES(sTekst: string; sKlucz: string): string;

var
  iX, iY, iZ: integer;
  sTekstZakodowany: string;

begin
  iY:= 0;
  iX:= 0;
  repeat
    inc(iX, 1);
    inc(iY, 1);
    iZ:= ord(sKlucz[iX]) xor ord(sTekst[iY]);
    sTekstZakodowany:= sTekstZakodowany + char(iZ);
    if (iX = length(sKlucz)) then
      iX:= 0;
  until (iY = length(sTekst));
  result:= sTekstZakodowany;
end;